Nowość! Kurs “Angielski w rejestracji leków” jest już dostępny w ramach ścieżki edukacyjnej – rejestracja leków. Sprawdzam.

0

Brak produktów w koszyku.

0

Brak produktów w koszyku.

AOTMiT

AOTMiT

Rozwijając skrót AOTMiT to Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Stanowi ona państwową jednostkę organizacyjną, która została powołana w celach opiniotwórczo-doradczych dla Ministerstwa Zdrowia. Rekomendacja Prezesa AOTMiT wchodzi w skład pozytywnie rozpatrzonego procesu refundacyjnego w Polsce.

Agencja została utworzona 16 września 2005 roku, ale status państwowej jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną uzyskała dopiero 25 czerwca 2009 roku. Od tamtej pory zakres uprawnień i zadań Agencji ciągle ulega poszerzeniu.

AOTMiT wykorzystując ocenę technologii medycznych w sposób powtarzalny, przejrzysty, w oparciu o dowody naukowe zgodne z EBM i w określonym standardzie metodologicznym dostarcza dane i informacje, które stanowią wsparcie w procesie podejmowania decyzji refundacyjnych dla świadczeń opieki zdrowotnej i zmniejsza obszar niepewności związanych z tymi decyzjami.

Najważniejsze zadania AOTMiT

Agencja Oceny Technologii medycznej i Taryfikacji pełni bardzo istotną rolę w polskiej strukturze administracyjnej. Do jej głównych zadań możemy zaliczyć:

 • Gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o ocenach technologii medycznych opracowywanych w Polsce i w innych krajach;
 • Wydawanie rekomendacji dotyczących:
  1. kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego,
  2. określenia lub zmiany poziomu/sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego,
  3. usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych,
  4. zmiany technologii medycznej;
 • Wydawanie opinii dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowej;
 • Wydawanie opinii na temat programów polityki zdrowotnej;
 • Wydawanie rekomendacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • Wydawanie rekomendacji na temat zasadności refundacji produktu leczniczego w trybie importu docelowego;
 • Wydawanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie refundacji leku w odmiennym wskazaniu niż zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego (refundacja off-label);
 • Określenie taryfy świadczeń;
 • Działalność szkoleniowa;
 • Tworzenie wytycznych metodologicznych;
 • Udział w pracach legislacyjnych na polu krajowym i międzynarodowym (np. rozporządzenie dotyczące wspólnej oceny klinicznej w Unii Europejskiej.

Udział AOTMiT w procesie refundacji leków

Minister Zdrowia wydając decyzję, czy dany produkt leczniczy będzie refundowany przez NFZ, bierze pod uwagę rekomendację Prezesa Agencji. Podstawą do wydania tej rekomendacji jest analiza weryfikacyjna dołączonej do wniosku dokumentacji HTA, a także stanowisko Rady Przejrzystości.

W ramach prowadzonej weryfikacji AOTMiT:

 • Sprawdza, czy załączone do wniosku analizy (kliniczna, ekonomiczna, wpływu na budżet płatnika i w niektórych sytuacjach racjonalizacyjna) spełniają wymagania i zostały rzetelnie przeprowadzone;
 • Przeprowadza przegląd rekomendacji refundacyjnych;
 • Przeprowadza analizę warunków objęcia refundacją (porównując poziom refundacji leku w innych państwach);
 • Określa progową cenę zbytu netto, przy której QALY (tzn. koszt uzyskania dodatkowego roku życia skorygowany o jego jakość) jest równy wysokości progu, który wynosi trzykrotność PKB per capita.

Analiza Weryfikacyjna Agencji jest następnie przekazywana Radzie Przejrzystości oraz wnioskodawcy, a kolejno publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Po otrzymaniu stanowiska Rady Przejrzystości Prezes Agencji wydaje rekomendację w sprawie zasadności refundacji danego leku. AOTMiT ma 60 dni od momentu złożenia przez firmę farmaceutyczną wniosku o refundację na jej przekazanie Ministerstwu Zdrowia, chyba że wina leży po stronie wnioskodawcy w błędnym przeprowadzeniu analiz.

Interesują Cię praca w Agencji Oceny Technologi Medycznych i Taryfikacji? Zastanawiasz się jakie stanowiska oferuje? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz TUTAJ.

Więcej informacji na temat funkcjonowania Agencji znajdziesz TUTAJ.

Sprawdź sam!

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Market Access

Baza wiedzy – Market Access

Kurs z Market Access

Podziel się:

Kategorie

Może Cię zainteresować

Osoba pracująca na stanowisku Market Access Lead w znacznej mierze jest odpowiedzialna za koordynację procesów refundacji produktów leczniczych firmy oraz...
Jeżeli jesteś zainteresowany rynkiem farmaceutycznym, uwielbiasz analizować dane i artykuły naukowe to stanowisko może być idealne dla Ciebie! Praca menadżera...
Możliwości rozwoju w Market Access są bardzo szerokie. Jednakże ciężko jest wyróżnić jedną ścieżkę rozwoju w tym sektorze branży farmaceutycznej....