Sprawdź najnowszy kurs Monitor Badań Klinicznych w premierze 250 zł taniej!

HomeRejestracja lekówImport równoległy
import równoległy

Import równoległy

O zarejestrowanie produktu leczniczego w ramach procedury importu równoległego można ubiegać się w przypadku leków, które mają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zarówno w Polsce, jak i innych państwa Unii Europejskiej. Produkty lecznicze, które sprowadzane są w ramach importu równoległego stanowią odpowiedniki leków dopuszczonych do obrotu w Polsce. Wymogiem koniecznym do prowadzenia importu równoległego jest posiadanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w kraju, z którego leki są sprowadzane.

Importerem równoległym może zostać przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce lub w państwie członkowskim UE lub EFTA.

Import równoległy w Polsce

Import równoległy produktów leczniczych polega na sprowadzaniu do Polski produktów leczniczych, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Pozwolenie na import równoległy produktu leczniczego wydawane jest przez Prezesa URPL (Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) na okres 5 lat. Możliwe jest przedłużenie pozwolenia na wniosek importera. Opakowania importowanych leków powinny zawierać ulotkę w języku polskim.

Jakie muszą być produkty lecznicze sprowadzane w ramach importu równoległego?

Produkty lecznicze, sprowadzane w ramach importu równoległego muszą:

 • Posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwie, z którego są sprowadzane.
 • Posiadać pozwolenie na import równoległy.
 • Spełniać warunki określne w ustawie o Prawie farmaceutycznym.

Obowiązki importera równoległego

 • Poinformowanie co najmniej na 30 dni przed planowanym dniem wprowadzenia do obrotu, o przewidywanym terminie wprowadzenia produktu leczniczego do obrotu w Polsce:

– Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

– Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

– podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • niezwłoczne powiadomienie Prezesa Urzędu o wygaśnięciu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w państwie eksportu;
 • dokonywanie zgłoszeń Prezesowi Urzędu;
 • wskazanie osoby, do obowiązków której należeć będzie nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych;
 • wdrożenie i utrzymywanie systemu gwarantującego, że informacje o zgłoszeniach pojedynczych przypadków działań niepożądanych, które są kierowane do importera równoległego, będą zbierane i zestawiane w jednym miejscu;
 • prowadzenie regularnego audytu;
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń pojedynczych przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • dysponowania pełnym opisem systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, który jest stosowany przez podmiot odpowiedzialny w odniesieniu do jednego lub większej liczby produktów leczniczych i został wdrożony przez podmiot odpowiedzialny po wydaniu pozwolenia oraz odnosi się do danego produktu leczniczego;
 • zawiadamianie Prezesa Urzędu o konieczności dokonania niezwłocznych zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Kategorie

Może Cię zainteresować

Wniosek refundacyjny to dokumentacja, jaką składa wnioskodawca (podmiot odpowiedzialny) do Ministerstwa Zdrowia celem ubiegania się o refundację swojego produktu. Taki...
Import docelowy to proces sprowadzania z innego kraju produktu leczniczego lub środku spożywczego specjalnego przeznaczenia, który nie jest dopuszczony do...
Programy lekowe jest to rodzaj świadczenia gwarantowanego. Projekty te wykorzystują leczenie z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są...