Regulamin platformy

Regulamin konta

Regulamin konta na Kariera w Farmacji

SPIS TREŚCI

1 Definicje

2 Kontakt ze Usługodawcą

3 Wymogi techniczne

4 Konto

5 Sklep

6 Reklamacje / Gwarancja jakości

7 Dane osobowe

8 Zastrzeżenia

 

1 DEFINICJE

Platforma – platforma Kariera w Farmacji prowadzona przez Usługodawcę pod adresem karierawfarmacji.pl
Usługodawca – podmiot, który jest właścicielem Platformy i jednocześnie Sprzedawcą innoMED Justyna Uman-Ntuk, ul. Lipowa 3/408, 30-703 Kraków, NIP 837 176 13 41.
Dni robocze – od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie funkcja Kariera w Farmacji (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Użytkownik może założyć swoje indywidualne Konto oraz wykupić dostęp do Kursów online.
Produkt– kurs online, czyli towar wirtualny ofertowany w sklepie internetowym na Platformie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sprzedawca – innoMED Justyna Uman-Ntuk, ul. Lipowa 3/408, 30-703 Kraków, NIP 837 176 13 41
Towar wirtualny – towar, który nie posiada fizycznej postaci, jak kurs online.
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Platformy.
Płatnik – Użytkownik, który korzystając ze sklepu wykupił jeden z dostępnych Produktów
Produkt – Ogłoszenie, pakiet ogłoszeń lub dodatkowych możliwości ekspozycji Ogłoszeń, jakie można zamówić za pomocą Sklep
Sklep – Internetowy sklep, w którym można zamówić Produkty
Sprzedawca – innoMED Justyna Uman-Ntuk, ul. Lipowa 3/408, 30-703 Kraków, NIP 837 176 13 41.
Cena – koszt produktu powiększony o wartość podatku VAT.

2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Lipowa 3/408, 30-703 Kraków
 2. Adres e-mail: kontakt@karierawfkarierwfarmacji.pl

3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
 • Aktywne konto e-mail
 • Urządzenie z dostępem do Internetu
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Użytkownika.
 2. Konto daje Użytkownikowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historycznych zakupów, korzystanie z Produktu.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz na Platformie, z zachowaniem poniższych zasad:
 • Użytkownik wypełnia wszystkie pola formularza, chyba, że są oznaczone jako opcjonalne.
 • Informacje wpisane do formularza muszą dotyczyć wyłącznie Użytkownika lub jego pracodawcy i być zgodne z prawdą – brak zgodności ze stanem faktycznym może skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta przez Usługodawcę bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 • Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
 • Użytkownik powinien wyrazić zgodę na świadczenie usług, w szczególności dostępu do Konta i szczególnych usług serwisu drogą elektroniczną.
 • Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.
 1. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 2. Użytkownik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 4. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@karierawfarmacji.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 5. Zabronione jest udostępnianie swojego Konta osobom trzecim – każdorazowe złamanie tego zakazu skutkowało będzie bezpowrotnym usunięciem konta wraz z subskrypcjami.
 6. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi rejestracji Konta lub usunąć Konto, jak również odmówić świadczenia usług oraz dostawy lub udostępniania treści cyfrowych na rzecz Użytkownika w przypadku gdy:
  • Wykryte zostaną nieprawidłowe dane podane w formularzu rejestracyjnym.
  • Cel rejestracji lub działalność Użytkownika jest sprzeczna z Regulaminem albo przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz etyki zawodowej.
  • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu albo przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz etyki zawodowej, w szczególności, gdy udostępnia konto osobom trzecim.

5 SKLEP

 1. Pracodawca może za pomocą Sklepu dokonać zakupu Produktów online.
 2. Cena poszczególnych produktów wyszczególniona jest na Platformie. Kwoty te uwzględniają podatek VAT (23%).
 3. Sprzedawca przewiduje następujące formy rozliczeń: „szybki przelewu” dostępny za pośrednictwem zintegrowanej z systemem sklepu platformy płatniczej PayU lub dotpay.
 4. Po dokonaniu zakupu za pomocą Sklepu Pracodawca otrzyma wiadomość mail z potwierdzeniem dokonania zakupu wysłaną na adres mail podany w czasie rejestracji konta.
 5. Aby otrzymać fakturę, Użytkownik w czasie zakupu produktów musi podać poprawne dane do wystawienia faktury LUB skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym za pomocą maila kontakt@karierawframacji.pl.
 6. Wnioski o dokonanie korekty na wystawionych fakturach należy zgłaszać w ciągu 7 dni od momentu dokonania zakupu. Zgłoszenia dokonane powyżej tego terminu nie będą rozpatrywane.

6 REKLAMACJE / GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@karierwfarmacji.pl
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu środków jeśli istnieje niezgodność informacji komunikowanych o Produkcie a jego faktycznym stanem. Aby uzyskać zwrot, Uczestnik musi w ciągu 7 dni od dokonania zakupu wystosować prośbę z uzasadnieniem na adres kontakt@karierwfarmacji.pl. Prośba zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty wpływu. Inne sytuacje regulują przepisy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów Produktu, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 14 dni od dnia przesłania wniosku do Sprzedawcy.
 4. Jeśli pracodawca nie ma możliwości dokonania zakupu za pomocą Sklepu, Sprzedawca może wystawić fakturę proforma. Aby otrzymać fakturę proforma, należy skontaktować się mailowo ze Sprzedawcą za pomocą maila kontakt@karierwfarmacji.pl.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Platforma jest Usługodawca.
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas zakładania Konta na Platformie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do założenia i prowadzenia Konta.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. Podane przez Użytkownika dane osobowe w związku z Kontem będą przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w celu świadczenia usług związanych z użytkowaniem Platformy, w tym dostępem do Towaru wirtualnego, umieszczenia na liście Użytkowników, którzy wykupili dany Produkt.
 5. Usługodawca nie udostępnia osobom nieupoważnionym danych zgromadzonych na Platformie.

8 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
 • konieczność dostosowania Platformy do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Platformy
 • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
 • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 1. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 2. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@karierwfarmacji.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 3. W sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Zarejestrowanie się na Platformie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.