Wszytskie artykuły

Rada Przejrzystości

Rada Przejrzystości

Rada Przejrzystości to zgromadzenie utworzone w celu pełnienia funkcji opiniotwórczo-doradczej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Członkowie Rady są zobligowani do przedstawienia swojego stanowiska w sprawach dotyczących m.in. objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy wyrobu medycznego oraz ustalenia urzędowej ceny zbytu.

Kto wchodzi w skład Rady Przejrzystości?

Członków Rady powołuje Minister Zdrowia na 6-letnią kadencję, a w jej skład wchodzi:

  • czterech przedstawicieli Ministra Zdrowia
  • dwóch przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  • dwóch przedstawicieli Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • dwóch przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta

oraz 10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych.

Warto zwrócić także uwagę na fakt, że członkowie Rady ani ich współmałżonkowie nie mogą pełnić funkcji kierowniczych w spółkach, zajmujących się wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Nie mogą także posiadać akcji ani udziałów w takich spółkach.

Jak wyglądają zarobki członków Rady Przejrzystości?

Maksymalne wynagrodzenie członków Rady Przejrzystości jest określone ustawowo i wynosi 3500 zł za udział w każdym posiedzeniu, ale nie więcej niż 10.500 zł brutto miesięcznie.

Ta treść jest dla Ciebie interesująca? Podziel się nią w mediach społecznościowych

LinkedIn
Facebook
Twitter